آشنایی با تیم شمال شهر

تیم ما را بهتر بشناسید.

جلال صابری

مدیر عامل

حسین اکبری

مدیر بخش آی تی
تیم اجرایی

سپهر عالیشوندی

تاسیسات کارخانه
نسرین بیرمی

نسرین بیرمی

حسابدار

رحمان خلیفه

Main owner